Algemene voorwaarden

Algemene verkoop-en leveringsvoorwaarden

Circuit Bedrijfskleding BV, Anthonetta Kuijlstraat 40, 3066 GS Rotterdam

Artikel 1: Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, verkopen, (af )leveringen, diensten, overeenkomsten en alle daarmee samenhangende werkzaamheden en handelingen van Circuit Bedrijfskleding BV en de aan zijn gelieerde vennootschappen en de door hem ingeschakelde derden (tezamen genoemd: de “verkoper”), uitgebracht aan, gesloten met en/of verricht bij de betrokken wederpartij (hierna genoemd: de “wederpartij”). In deze voorwaarden worden onder “zaken” tevens “diensten” verstaan. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op alle feitelijke en juridische relaties tussen de verkoper en de wederpartij naar aanleiding van het gebruik van websites van de verkoper.
 2. Door het aanvaarden van offertes van, het plaatsen van bestellingen bij, het sluiten van overeenkomsten met de verkoper (waaronder begrepen het aanvaarden van zaken van de verkoper), aanvaardt de wederpartij gebonden te zijn aan en te handelen in overeenstemming met deze algemene voorwaarden. De aan de verkoper gelieerde vennootschappen en de door hem ingeschakelde derden kunnen zich jegens de wederpartij op deze voorwaarden beroepen.
 3. De verkoper doet slechts aanbiedingen en sluit slechts overeenkomsten (uit hoofde waarvan zij zaken levert) waarop slechts deze algemene voorwaarden van toepassing zijn. Andere algemene voorwaarden (van wederpartijen) wijst de verkoper expliciet af en levering van zaken door de verkoper betekent niet dat de verkoper (het gebruik van) andere voorwaarden dan zijn voorwaarden heeft geaccepteerd of dat die andere voorwaarden van toepassing zijn.

Artikel 2: Bestellingen

 1. Alle offertes van de verkoper zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Offertes vervallen 6 weken na de datum van de offerte. Een offerte vervalt ook indien de zaak waarop de offerte betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
 2. Bij een aanbieding verstrekte prijslijsten, brochures en andere gegevens zijn zo nauwkeurig mogelijk opgegeven, maar dienen slechts ter indicatie en er kunnen geen rechten aan worden ontleend.
 3. Indien de wederpartij schriftelijk, per e-mail of op andere elektronische wijze) een bestelling of order heeft        geplaatst bij de verkoper, is deze onherroepelijk.
 4. Een overeenkomst tussen de verkoper en de wederpartij komt eerst tot stand nadat de verkoper de bestellingen of opdrachten en eventueel bijzondere afspraken schriftelijk heeft aanvaard, dan wel nadat feitelijk door de verkoper met verzending of uitvoering van zaken is aangevangen. In dit laatste geval geldt dat verzending of uitvoering niet betekent dat de door een wederpartij gestelde voorwaarden van die levering of uitvoering zijn aanvaard, behalve voor zover het gaat om de hoeveelheid en identificatie van de betrokken zaken. Indien een orderbevestiging afwijkt van de bestelling van de wederpartij, dient de wederpartij dit direct na verzending van de orderbevestiging kenbaar te maken, bij gebreke waarvan de orderbevestiging bindend zal zijn.
 5. De verkoper heeft het recht om een bestelling af te wijzen of een toeslag in rekening te brengen indien de waarde van die bestelling niet ten minste gelijk is aan de minimum order waarde van € 40,00. De verkoper heeft ook het recht om eerst de bestelling uit te leveren indien de minimum order waarde van € 40,00 is bereikt.
 6. Langs elektronische weg verstrekte bestellingen binden de wederpartij zonder dat de verkoper deze hoeft te bevestigen.
 7. Eventuele aanvullingen of wijzigingen binden de verkoper slechts indien deze schriftelijk door de verkoper zijn bevestigd.

Artikel 3: Levering en risico

 1. De leveringstermijn gaat in per datum van de bevestiging van de order. Is betaling vooraf of een aanbetaling overeengekomen, dan gaat de leveringstermijn in na ontvangst van de gehele (aan)betaling.
 2. Leveringstermijnen zijn niet te beschouwen als fatale termijnen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Bij overschrijding kan de wederpartij jegens de verkoper geen aanspraak maken op schadevergoeding, noch ontbinding van de overeenkomst vorderen. In geval van een niet-tijdige levering is de verkoper eerst na een schriftelijke ingebrekestelling in verzuim.
 3. Onder overmacht wordt verstaan - onverlet hetgeen daaronder in de wet en jurisprudentie in ieder geval wordt begrepen - iedere van de wil van de verkoper onafhankelijke omstandigheid, die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, zoals onder andere oorlog en oorlogsgevaar, oproer, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, werkstakingen, gebrek aan grondstoffen, stagnatie in de toelevering van goederen door toeleveranciers, onvoorziene omstandigheden in het bedrijf, transportmoeilijkheden, in- en/of uitvoerbeperkingen, vorst, brand, epidemieën, (natuur)rampen en/of andere onvoorziene belemmeringen die, onder meer, de vervaardiging of het vervoer van de goederen geheel of gedeeltelijk onmogelijk maken. Het in dit artikel bepaalde is ook van toepassing indien de bedoelde omstandigheden zich voordoen bij fabrieken, leveranciers of andere handelaren van wie de verkoper zaken of diensten betrekt.
 4. Indien de verkoper door bovenbedoelde overmacht wordt verhinderd de overeenkomst na te komen, is hij gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst te zijner keuze, hetzij de uitvoering op te schorten tot de overmacht opleverende omstandigheid ophoudt te bestaan, hetzij de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn.
 5. De verkoper heeft de keuze van de wijze van transport van de te leveren zaken tenzij de wederpartij of een door de wederpartij ingeschakelde derde de zaken zelf afhaalt bij het magazijn van de verkoper. Het risico ten aanzien van de zaken gaat over op de wederpartij op het moment van levering aan de wederpartij of een door de wederpartij ingeschakelde derde.
 6. De verkoper is gerechtigd om af te leveren in gedeelten.
 7. Op de wederpartij rust een afnameplicht. Zodra de verkoper de wederpartij heeft bericht dat de zaken bij de verkoper gereed staan ter afname, is de wederpartij, ongeacht de overeengekomen wijze van transport, binnen de redelijkerwijs kortst mogelijke termijn tot afname verplicht. Indien de verkoper de zaken levert dan wel laat leveren, dient de wederpartij zorg te dragen voor de snelst mogelijke lossing ter plaatse. Wanneer de zaken na het verstrijken van de leveringstermijn door de wederpartij niet zijn afgenomen, staan zij voor zijn rekening en risico opgeslagen.
 8. Bij productie van maatwerk bestellingen; verder genoemd als ‘SPECIALS’ houden wij ons het recht voor 10% meer of minder te leveren, waarbij de prijs naar onzer beoordeling wordt aangepast. Verantwoording van geleverde goederen gaat over op moment van acceptatie van pakbon(nen),hiermee accepteert de Afnemer de goede staat ,onbeschadigd van de levering.

Artikel 4: Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door de verkoper geleverde en te leveren zaken blijven eigendom van de verkoper tot het moment dat de wederpartij volledig aan zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van die zaken heeft voldaan. Indien de verkoper in het kader van de koopovereenkomst werkzaamheden voor de wederpartij verricht, geldt de voorbehouden eigendom tevens totdat de wederpartij vorderingen die met die werkzaamheden verband houden volledig heeft voldaan. Tevens geldt de voorbehouden eigendom voor de vordering, die de verkoper jegens de wederpartij mocht verkrijgen wegens tekortschieten van de wederpartij in een of meer van zijn verplichtingen jegens de verkoper.
 2. De wederpartij is binnen redelijke grenzen verplicht zijn medewerking te verlenen bij alle maatregelen die de verkoper, ter bescherming van de afgeleverde zaken en/of zijn eigendomsrecht op die zaken wil treffen.
 3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de wederpartij verplicht de verkoper onmiddellijk hiervan schriftelijk in kennis stellen.
 4. De wederpartij is niet bevoegd de onder eigendomsvoorbehoud vallende zaken met enig recht te bezwaren, te verkopen of op enige andere wijze aan derden ter beschikking te (doen) stellen. Zolang de geleverde zaken onder het eigendomsvoorbehoud vallen, is de wederpartij uitsluitend bevoegd tot eigen be- of verwerking van afgeleverde zaken in de normale uitoefening van zijn bedrijf. De wederpartij is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren. Na be- of verwerking van bedoelde zaken wordt de verkoper (mede)eigenaar van de daaruit gevormde of mede daaruit gevormde zaken en zal de wederpartij deze zaken automatisch gaan houden voor de verkoper.
 5. Indien de verkoper niettegenstaande het bepaalde in het vorige niet de eigendom van de door de wederpartij gevormde zaken verkrijgt, zal de wederpartij op eerste verzoek van de verkoper alle vereiste medewerking verlenen die nodig is voor het vestigen van een al dan niet bezitloos pandrecht (in voorkomende gevallen mede toekomend aan andere rechthebbenden) op de betreffende zaken ten behoeve van de verkoper.
 6. De verkoper is onherroepelijk gemachtigd, zonder dat een ingebrekestelling is vereist, de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken terug te nemen door deze te verwijderen of te doen verwijderen van de plaats waar deze zich bevinden indien de wederpartij met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen tekort schiet of de verkoper goede grond heeft te vrezen dat de wederpartij in die verplichtingen zal tekortschieten en niet in staat is om adequate zekerheid te stellen.
 7. Ingeval van terugname van zaken welke door de verkoper zijn geleverd wordt de koopprijs aan de wederpartij gecrediteerd. De verkoper is gerechtigd om het te crediteren bedrag te verminderen met een enkel door hem te bepalen bedrag dat gelijk is aan zijn kosten en schade, onverminderd eventuele verdere en andere rechten van de verkoper op schadevergoeding.

Artikel 5: Garanties, onderzoek, eigen risico

 1. De door de verkoper te leveren zaken voldoen aan de redelijk gangbare en gebruikelijke kwaliteitseisen bij normaal gebruik en die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden. De verkoper staat alleen in voor specifieke kwaliteitseisen of specifieke kwaliteitsnormen van door hem geproduceerde of gemodificeerde producten voor zover deze eisen of normen uitdrukkelijk zijn overeengekomen doordat de verkoper die expliciet en schriftelijk heeft bevestigd. Geringe in de handel gebruikelijk of technisch niet te vermijden afwijkingen en verschillen in kwaliteit, kleur, maat of afwerking en kwaliteitsachteruitgang door normale slijtage leveren geen gebrek op.
 2. De verkoper garandeert nimmer, ook niet indien vooraf een monster van het geleverde aan de wederpartij is verstrekt, dat het geleverde geschikt is voor verwezenlijking van het doel waarvoor de wederpartij het geleverde wenst aan te wenden, te gebruiken of te verwerken. De wederpartij dient zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik en voldoet aan de eisen die gesteld worden. De verkoper kan andere garantie- en andere voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden. Enige mededeling van de verkoper ontslaat de wederpartij niet van zijn eigen verantwoordelijkheid te onderzoeken of en te verifiëren dat een zaak geschikt is voor het gebruik en voldoet aan de eisen.
 3. De verkoper kan ten aanzien van de in artikel 7.1 genoemde garantie met de wederpartij een specifieke termijn overeenkomen waarin de in artikel 7.1 genoemde garantie geldt. In geval de door de verkoper geleverde zaken afkomstig zijn van of geproduceerd zijn door derden, dan is de garantie van de verkoper beperkt tot de garantie, die door de derden voor de zaak wordt verstrekt, tenzij anders is vermeld.
 4. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien er sprake is van een gebrek dat ontstaan is als gevolg van of voortvloeit uit:
  a. onjuist of onzorgvuldig gebruik van een zaak, waaronder gebruik van een zaak in strijd met de gebruiksaanwijzing of een andere relevante aanwijzing;
  b. onvolkomenheden die zijn ontstaan door of het gevolg zijn van omstandigheden waar de verkoper geen invloed op kan uitoefenen, zoals onvolkomenheden in de zaak die niet hun oorzaak hebben in de productie en/of levering van het product, of zijn ontstaan als gevolg van externe oorzaken, waaronder begrepen blikseminslag, brand, overstroming en andere weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet beperkt tot, extreme regenval of temperaturen);

  c. niet normaal gebruik van de zaak, waardoor de zaak abnormale en/of buitensporige slijtagekenmerken vertoont;
  d. onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van de zaak of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhouddaaraan door de wederpartij en/of door derden, daaronder begrepen: wanneer, zonder schriftelijke toestemming van de verkoper, de wederpartij of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze.
 5. De wederpartij is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de wederpartij te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die de partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen zeven kalenderdagen na levering schriftelijk aan de verkoper te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien kalenderdagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan de verkoper te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat de verkoper in staat is adequaat te reageren. De wederpartij dient de vrachtbrief of de paklijst waarop de gebreken (manco’s) zijn aangegeven, mee te zenden. De wederpartij dient de verkoper in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
 6. De verkoper aanvaardt teruggezonden zaken slechts indien en voor zover zij met de terugzending tevoren heeft ingestemd (middels het aan de wederpartij verstrekken van een servicenummer) en indien de zaken aan het door de verkoper op te geven adres worden afgeleverd in de originele verpakking en in de staat waarin ze door de verkoper zijn afgeleverd.
 7. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en de wederpartij de zaken dienaangaande tijdig heeft teruggezonden, dan zal de verkoper de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan of, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, na schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de wederpartij, ter keuze van de verkoper, (i) vervangen door een andere, gelijksoortige zaak, (ii) zorgdragen voor herstel daarvan of (iii) de door de wederpartij betaalde koopprijs crediteren aan de wederpartij, in welk geval de overeenkomst geldt als ontbonden voor zover het de gebrekkige prestatie betreft. In geval van vervanging is de wederpartij gehouden om de vervangen zaak aan de verkoper te retourneren en de eigendom daarover aan de verkoper te verschaffen, tenzij de verkoper anders aangeeft.
 8. Indien de wederpartij tijdig de zaken heeft terug geleverd, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De wederpartij blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overige bestelde zaken en volgende deelzendingen die deel uitmaken van dezelfde bestelling.
 9. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt dan binnen de in dit artikel genoemde termijnen, dan komt de wederpartij geen recht meer toe op herstel, vervanging of vergoeding zoals bedoeld in artikel 7.7. De rechten van de wederpartij zijn dan vervallen.
 10. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van de verkoper daardoor gevallen, integraal voor rekening van de wederpartij.
 11. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijkosten, aan de wederpartij in rekening gebracht worden.
 12. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens de verkoper en de door de verkoper bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.

Artikel 6: Retournering

 1. Wederpartijen zijn gerechtigd bepaalde door de verkoper geleverde zaken binnen veertien kalenderdagen na levering te retourneren onder overlegging van een kopie van de aankoopfactuur of de pakbon. Dit geldt niet:
 2. ten aanzien van zaken die niet deel uitmaken van de standaardvoorraden die de verkoper in zijn magazijn aanhoudt of die door de verkoper (op maat) gemaakt zijn voor de wederpartij;
 3. indien de verkoper enkel op verzoek van de wederpartij de specifieke zaak heeft betrokken van een derde;
 4. indien het zaken betreft die een uiterste houdbaarheidsdatum hebben van zes maanden of minder en die zaken niet binnen bovengenoemde veertien kalenderdagen zijn geretourneerd;
 5. de verkoper retournering van zaken uitdrukkelijk heeft uitgesloten;
 6. indien de zaken door de wederpartij zijn ingehuisd (d.w.z. op enigerlei wijze heeft opgesteld, gemonteerd, in gebruik heeft genomen).
  1. Zaken worden slechts teruggenomen indien zij binnen de in artikel 6.1 genoemde termijn ongebruikt, onbeschadigd, in de originele verpakking en op kosten van de wederpartij worden geretourneerd aan de verkoper op het door zijn aangegeven adres. Monster- en testproducten worden slechts teruggenomen na toestemming van en in overleg met de verkoper.
 7. Ingeval van retournering van zaken wordt de koopprijs aan de wederpartij gecrediteerd. De verkoper is gerechtigd om het te crediteren bedrag te verminderen met een enkel door hem te bepalen bedrag dat gelijk is aan zijn kosten en schade die met de retournering verband houden.
 8. De verkoper aanvaardt teruggezonden zaken slechts indien en voor zover zij met de terugzending tevoren heeft ingestemd (middels het aan de wederpartij verstrekken van een servicenummer) en indien de zaken aan het door de verkoper op te geven adres worden afgeleverd in de originele verpakking en in de staat waarin ze door de verkoper zijn afgeleverd. Eventuele kosten van (de)montage komen voor rekening van de wederpartij.
 9. Zaken die door de verkoper ontvangen worden na verloop van de in artikel 6.1 genoemde termijn worden niet teruggenomen, tenzij er sprake is van omstandigheden als vermeld onder de garantiebepaling in artikel 7.
 10. Gedurende de periode dat een wederpartij een te retourneren zaak onder zich heeft, is de wederpartij verplicht als zorgvuldig en goed huisvader voor de zaak te zorgen.

Artikel 7: Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van de verkoper (i) uit hoofde van de overeenkomst, waaronder aansprakelijkheid wegens niet of niet tijdige levering van zaken of gebreken aan het afgeleverde, of (ii) uit anderen hoofde voor schade in welke vorm dan ook, is beperkt tot de netto-factuurwaarde van de betreffende zaken, en indien de gehele factuur niet slechts ziet op die zaken, dat gedeelte van de factuur waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 2. De aansprakelijkheid van de verkoper is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag dat de verkoper in verband met de gebrekkige prestaties van zijn aansprakelijkheidsverzekeraar ontvangt. De verkoper is niet aansprakelijk voor schade waarvoor de wederpartij is verzekerd.
 3. De verkoper is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van de verkoper aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan de verkoper toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 4. De verkoper is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen vertragingsschade, omzet- en winstderving, gevolgschade, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 5. De wederpartij is te allen tijde zelf verplicht de deugdelijkheid van informatie (inclusief de informatie verstrekt door de verkoper) en van de zaken te onderzoeken voor de hem voor ogen staande toepassing. De verkoper is nimmer aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de verkoper is uitgegaan van door of namens de wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. De verkoper is niet verantwoordelijk voor het verifiëren van de juistheid of volledigheid van de door de wederpartij of diens vertegenwoordigers aangeleverde en/of toegankelijk gemaakte informatie. De verkoper is nimmer aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan door (al dan niet telefonisch) gegeven adviezen, raadgevingen, berekeningen of andere opgaven ter zake van zaken.
 6. De verkoper is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, als gevolg van vertraging, schade, letsel, of niet nakoming van de verplichtingen van de verkoper veroorzaakt door buiten zijn macht liggende oorzaken.
 7. De wederpartij vrijwaart de verkoper tegen alle aanspraken van derden met betrekking tot de (af )geleverde zaken en/of diensten, waaronder begrepen aanspraken van ondergeschikten van de wederpartij, als van door de wederpartij ingeschakelde derden.
 8. De verkoper is niet aansprakelijk voor schade, ontstaan bij de wederpartij (waaronder begrepen, zijn ondergeschikten), de door de wederpartij ingeschakelde derden, of diens afnemers ten gevolge van niet of niet juist opvolgen van de door de verkoper (of diens toeleveranciers) verstrekte instructies, normen en toelatingsvoorschriften of niet voldoen aan de van toepassing zijnde voorschriften of indien de (af )geleverde zaken in strijd met de toepasselijke voorschriften worden toegepast.
 9. De verkoper zal zich niet op de in dit artikel opgenomen beperkingen van zijn aansprakelijkheid kunnen beroepen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de verkoper.

Artikel 8: Ontbinding; opschorting

1. De verkoper is bevoegd een overeenkomst met de wederpartij door middel van een schriftelijke verklaring aan de wederpartij buitengerechtelijk te ontbinden dan wel de uitvoering van zijn verplichtingen op grond van de overeenkomst op te schorten, een en ander zonder dat enig recht op schadevergoeding voor de wederpartij zal ontstaan, indien de uitvoering van de overeenkomst ten aanzien van de verkoper wordt bemoeilijkt of belemmerd als gevolg van onder meer de volgende omstandigheden:

 1. bedrijfsstoornis of bedrijfsonderbreking van welke aard dan ook, voor zover deze stoornis of onderbreking is ontstaan als gevolg van in redelijkheid niet aan de verkoper toe te rekenen omstandigheden;
 2. vertraagde of te late toelevering door toeleverancier(s) van de verkoper;
 3. transportmoeilijkheden of transportbelemmeringen van welke aard dan ook, waardoor het transport naar of van de vestiging van het bedrijf van de verkoper wordt bemoeilijkt of belemmerd, voor zover deze moeilijkheden of belemmeringen krachtens verkeersopvattingen niet aan de verkoper zijn toe te rekenen;
 4. in het geval de wederpartij langer dan 2 maanden in verzuim verkeert;
 5. in het geval de wederpartij surséance van betaling aanvraagt, dan wel een verzoek tot faillietverklaring van de wederpartij wordt gedaan, dan wel de wederpartij in staan van faillissement komt te verkeren;
 6. in het geval beslag wordt gelegd op één of meer vermogensbestanddelen van de wederpartij.
 7. in het geval dat, naar redelijk oordeel van de verkoper, de financiële toestand van de wederpartij daartoe aanleiding geeft; onverminderd het recht van de verkoper op schadevergoeding.

Artikel 9: Prijzen

 1. De verkoper behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen voorafgaande aan een bestelling te wijzigen (waaronder in, doch niet beperkt tot, situaties waarin dat op grond van (wijziging van) (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is (zoals, onder meer bij wijzigingen van belastingen, import- of exporttarieven en in- en uitvoerrechten) of zijn toeleveranciers prijswijzigingen doorvoeren). Het is de verkoper voorts te allen tijde toegestaan om prijzen te wijzigen indien die als gevolg van wijzigingen die niet met de verkoper van doen hebben (zoals, doch niet beperkt tot, prijswijzigingen door fabrikant/ importeur en/of valutakoerswijzigingen en/of nationale of supranationale voorschriften) een wijziging van meer dan 5% vertonen. Tenzij anders is overeengekomen, gelden de prijzen voor de levering van zaken af magazijn van de verkoper en zijn exclusief BTW. Additionele kosten, waaronder, doch niet beperkt tot, kosten van verpakking en de verschotten ter zake van vrachtkosten worden afzonderlijk bij de wederpartij in rekening gebracht.

Artikel 10: Betaling

 1. Indien op de factuur niet anders is aangegeven, dient betaling bij levering te geschieden dan wel door overmaking op een de verkoper aangewezen bankrekening, binnen de op de factuur vermelde betalingstermijn van uiterlijk 30 dagen.
 2. De verkoper is te allen tijde gerechtigd, alvorens (verder) te presteren, van de wederpartij zekerheid te eisen voor de nakoming van diens verplichtingen d.m.v. een 50% aanbetalingsfactuur. Deze aanbetaling wordt standard bij alle SPECIALS’ en gepersonaliseerde maatwerk items gehanteerd.
 3. Ieder opschortingsrecht of recht op verrekening door de wederpartij is uitgesloten.
 4. Wanbetaling van één der facturen maakt alle andere facturen onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 11: Intellectuele eigendomsrechten

 1. Rechten van intellectuele eigendom ten aanzien van producten, materialen en/of diensten die door de verkoper aan wederpartijen worden geleverd of op welke wijze dan ook ter beschikking worden gesteld (zoals: analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, etc.) berusten uitsluitend bij de verkoper c.q. zijn toeleveranciers en/of licentiegevers. De wederpartij verkrijgt daarvan slechts de gebruiksrechten voor zover deze hem uitdrukkelijk worden toegekend, één en ander tenzij door of namens de verkoper en wederpartijen schriftelijk uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen.
 2. Het is wederpartijen niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten of andere rechten van intellectuele eigendom van door of namens de verkoper geleverde producten, materialen of diensten te verwijderen c.q. te wijzigen.

Artikel 12: Rente en kosten

 1. Indien betaling niet binnen de in artikel 10.1 vermelde termijn heeft plaatsgevonden is de wederpartij van rechtswege in verzuim (zonder nadere ingebrekestelling of sommatie) en is vanaf de vervaldatum wettelijke rente plus 2 procent verschuldigd over het nog openstaande bedrag.
 2. De door een wederpartij gedane betalingen strekken steeds in eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opeisbare rente en ten slotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente op facturen die het langste openstaan, zelfs al vermeldt de wederpartij dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur. Bij facturen van gelijke datum geschiedt de betaling op elke factuur naar evenredigheid.
 3. Alle kosten ter vaststelling van aansprakelijkheid en incassokosten (waaronder begrepen de kosten voor juridische bijstand) komen voor rekening van de wederpartij, de buitengerechtelijke kosten bedragen ten minste 15% van het factuurbedrag (maar kunnen meer bedragen). Voor zover de verkoper in een gerechtelijke procedure tegen de wederpartij geheel of gedeeltelijk in het gelijk is gesteld is de wederpartij verplicht tot vergoeding van niet door de rechter aan de verkoper toegewezen bedragen.

Artikel 13: Algemeen

 1. Mondelinge mededelingen, toezeggingen of afspraken tussen de partijen hebben geen rechtskracht, tenzij deze schriftelijk zijn overeengekomen.
 2. Het nalaten door de verkoper om een in deze algemene voorwaarden genoemd recht in te roepen tast het recht om dit alsnog te doen niet aan, tenzij de verkoper uitdrukkelijk en schriftelijk met het niet inroepen van dit recht akkoord is gegaan
 3. In het geval een (deel)bepaling in deze algemene voorwaarden niet rechtsgeldig c.q. in strijd met de wet mocht zijn, zal deze (deel)bepaling geacht worden te zijn vervallen en te zijn vervangen door een rechtsgeldige bepaling die de (strekking van de) betreffende vervallen bepaling zoveel mogelijk benadert. De overige bepalingen in deze algemene voorwaarden blijven in dat geval onverminderd van kracht.
 4. De verkoper is te allen tijde gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal zijn wederpartijen over een dergelijke wijziging informeren door een bericht op zijn website te plaatsen en door de nieuwe voorwaarden te deponeren bij de rechtbank te Rotterdam. De gewijzigde voorwaarden zijn automatisch van toepassing per datum van deponeren bij genoemde rechtbank.

Artikel 14: Toepasselijk recht

 1. Op alle offertes van, bestellingen aan en/of overeenkomsten met de verkoper en op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van offertes van, bestellingen aan en/of overeenkomsten met de verkoper en/of deze algemene voorwaarden zullen, indien het geschil ontstaat ten aanzien van een in Nederland gevestigde wederpartij, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam.
 3. Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van offertes van, bestellingen aan en/of overeenkomsten met de verkoper en/of deze algemene voorwaarden zullen, indien het geschil ontstaat ten aanzien van een niet in Nederland gevestigde wederpartij, worden beslecht overeenkomstig het Arbitrage Reglement van het Nederlandse Arbitrage Instituut. De plaats van arbitrage zal zijn gelegen in Nederland. De procedure zal worden gevoerd in de Nederlandse taal.